Odluke i dokumenti sa sjednica OV

Mandat 2021.-2025.

Odluke i dokumente s 14. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 13. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 12. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 11. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 10. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 9. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 8. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 7. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 6. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 5. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 4. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 3. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 2. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente sa 1 (konstituirajuće) sjednice Općinskoga vijeća preuzmite OVDJE

 

 

Mandat 2017.-2021.

Odluke i dokumente s 32. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 31. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 30. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 29. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 28. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 27. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 26. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 25. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 24. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 23. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 22. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 21. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 20. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 19. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 18. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 17. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 16. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 15. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 14. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

 

 

13. sjednica:

izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe.pdf

Odluka o davanju suglasnosti o provedbi ulaganja u projekt Dravski.pdf

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada .pdf

Odluka o refundaciji (povratu sredstava) za nabavu školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o sudjelovanju Općine Novo Virje u osnivanju trgovačkog društva Drava - kom.pdf

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom.pdf

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom.pdf

Opis projekta - Dravski.pdf

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novo Virje za 2019. godinu.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika.pdf

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Strategija upravljanja imovinom Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe.pdf

Zaključak polugodišnji izvještaj Općinskoga načelnika.pdf 

12. sjednica:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Obavijest o odabiru ponude - pješačke staze.docx

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.docx

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2018.-2019.docx

Poslovnička Odluka o izmjeni Poslovnika Općinskoga vijeća Općine Novo Virje.docx

11. sjednica:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za izradu geodetskog elaborata.docx

Odluka o početku postupka jednostavne nabave nabava igrala.docx

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave II.docx

Zaključak o prihvaćanju izvješća o sigurnosti.docx

Odluka o početku postupka jednostavne nabave pješačke staze.docx

10. sjednica:

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - ožujak.pdf

9. sjednica:

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju - legalizacija.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.pdf

Odluka Izmjenama Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude šodrenje.pdf

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s izgubljenim životinjama.pdf

Plan gospodarenja otpadom Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o zajedničkom korištenju prostorija zgrade Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac.pdf

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Hrvatska Kostajnica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, Izvješća o radu, Izvješća o intervencijama.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - veljača.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa legalizacija.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Zamolba Kostajnica.pdf

8. sjednica:

Odluka o početku postupka jednostavne nabave izrada geodetskog elaborata.pdf

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara.pdf

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - siječanj.pdf

7. sjednica:

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe proračuna.pdf

Odluka Izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada Novo Virje.pdf

Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - prosinac 2107.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe.pdf

6. sjednica:

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja u 2017. godini.pdf

Odluka Izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada .pdf

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2018. godinu.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima.pdf

Odluka o izmjeni Odluke koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO.pdf

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu.pdf

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka 2018.pdf

Plan davanja koncesija za 2018. godinu.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti u 2018. godini.pdf

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.pdf

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.doc.pdf

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2018. godini.pdf

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2018. godini.doc.pdf

Srednjoročni Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2020. godine.pdf

5. sjednica:

Odluka o koncesijama Novo Virje.pdf

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Novo Virje.pdf

Program potpora u poljoprivredi za 2018. godinu.pdf

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za listopad2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - studeni.pdf

4. sjednica:

Odluka Izmjeni Odluke o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova deratizacije.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2017

3. sjednica:

Odluka o pokretanju peticije o smanjenju broja divljih svinja.pdf

Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica.pdf

Odluka o visini participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića.pdf

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf

Rješenje o izboru i imenovanju ravnateljice-odgajateljice Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2017.-2018.pdf

Zaključak o upućivanju zahtjeva za divlje svinje - Šumarija.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Novo Virje za 1.siječnja - 30. lipnja 2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za 1.1. - 30.06.2017.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe - 1.1.-30.6.2017.pdf

2. sjednica:

Darko Bezjak - Zaključak o odobrenju sredstava - Tamburijada.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o naknadama troškova članovima Općinksoga vijeća.pdf

Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Novo Virje.pdf

Plan o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje.pdf

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.pdf

Rješenje o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za travanj 2017.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - travanj i svibanj 2017.pdf

1. sjednica:

Rješenje o izboru - mandatna komisija.pdf

Rješenje o izboru - odbor za izbor i imenovanja.pdf

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća.pdf

Rješenje o izboru predsjednice Općinskog vijeća.pdf

 


Ispis   E-mail