Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu.

Službenik za informiranje

Općina Novo Virje javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Novo Virje na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)048 810 089

2. putem faksa na broj: +385 (0)048 810 089

3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev na pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

4. poštom na adresu: Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, 48355 Novo Virje, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

5. osobno na adresu: Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, 48355 Novo Virje, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08:30 do 14:30 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Miroslav Lukanec

Općina Novo Virje, Trg Vladimira Jagarinca 5, 48355 Novo Virje

Tel.: +385 (0)048 810 089

Fax: +385 (0)048 810 089

E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 08:30 do 14:30 sati

Naknada za pristup informacijama

Općina Novo Virje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB

8. pretvaranje jedne stranice dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Napomena:

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visini naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Novo Virje izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određene u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi:

· Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13),

· Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana („Narodne novine“, broj 150/11, 12/13),

· Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 83/14),

· Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 83//14),

· Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“, broj 12/14),

· Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu („Narodne novine“, broj 19/10).

Propisi EU

· Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. godine o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

· Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. godine o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

· Odluka o imenovanju službenika za informiranje

· Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

· Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prva na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,

· Zahtjev za pristup informacijama

· Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

· Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 


Ispis   E-mail