NOVO VIRJE  -   KAPELA BL. A. STEPINCA U BUKEVJU NOVO VIRJE  -   Biciklisti NOVO VIRJE  -   Čamac NOVO VIRJE  -   Izletište ''Drnić'' NOVO VIRJE  -   Zima NOVO VIRJE  -   Hladnoća NOVO VIRJE  -   ''Domačice'' NOVO VIRJE  -   Dječji vrtić Bregunica

           Službene stranice Općine Novo Virje


  SAZIVI, SKRAĆENI ZAPISNICI, ODLUKE I DRUGI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Saziv za 25. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 24. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 23. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 22. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 21. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 20. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Saziv za 18. sjednicu Općinskoga vijeća.pdf

Saziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Saziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Saziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Saziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Saziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća.pdf

Saziv 12. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 11. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 10. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 9. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 8. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 7. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 6. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 5. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 4. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća.pdf


Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik 14. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa  13. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 12.sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni Zapisnik sa 8. sjednice Općinskoga vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Općinskoga vijeća .pdf

Skraćeni zapisnik 6. sjednica Općinskog vijeća -.pdf

Skraćeni zapisnik 5. sjednica Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.pdf

Skraćeni zapisnik sa konstituirajuće sjednice.pdf


25.sjednica:

Dopis Udruga Mali princ.pdf

Odluka o općinskim porezima Općine Novo Virje.pdf

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novo Virje.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji obračun fin. plan JVP Đurđevac.pdf

Zaključak o odobrenju skalpanja dodatka Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša.pdf

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješćaIzvješća o vatrogasnim intervencijama i Izvješća o radu JVP.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - veljača i ožujak 2017.pdf

24.sjednica:

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa o namjenskom korištenju - legalizacija.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa potpora u obrtništvu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu.pdf

Odluka o davanju suglasnosti o provedbi ulaganja u projekt Dravski.pdf

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornoga plana Općine Novo Virje.pdf

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta.pdf

Odluka o zabrani korištenja službenog odlagališta komunalnog otpada u Novom Virju.pdf

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Novo Virje.pdf

Plan o izmjeni Plana socijalna skrb.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskoga načelnika.pdf

Program o izmjenama i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za prosinac 2016.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - prosinac 2016 i siječanj 2017.pdf

Zaključak o stavljnju izvan snage - odlagalište Crnec.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa legalizacija.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u obrništvu na području Općine Novo Virje – kopija.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe - 1.7.-31.12.2016.pdf

Zaključak polugodišnji izvještaj Općinskoga načelnika.pdf

23.sjednica:

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja u 2016. godini.pdf

Dopis-dječje igralište - Crnec.pdf

Dopis-dječje igralište - Medvedička.pdf

NOVO VIRJE - Program ukupnog razvoja.pdf

Odluka o financiranju političkih stranaka za 2017. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju Proracuna Opcine Novo Virje za 2017. godinu.pdf

Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini.pdf

Odluka o usvajanju Programa ukupnog razvoja Općine Novo Virje za razdoblje 2014.-2020. godine.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2017. godini.pdf

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.pdf

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.doc.pdf

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2017.pdf

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.pdf

Program potpora u poljoprivredi za 2017. godinu.pdf

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2017. godini.doc.pdf

Tablica otpis duga za komunalnu naknadu 19. prosinca 2016.pdf

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava Autoklub Đurđevac.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - studeni 2016.pdf

22.sjednica:

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Gimnazija dr Ivana Kranjčeva.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta za srpanj, kolovoz i rujan 2016.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica za rujan i listopad 2016.pdf

Dopis Udruga Drava Sava.pdf

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu -prijedlog DV Bregunica Novo Virje.pdf

Nacrt programa ukupnoga razvoja Općine Novo Virje.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega.pdf

Program potpora za sufinanciranje obrtnika i malih poduzetnika za 2016. godinu.pdf

21.sjednica:

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2016.-2017.pdf

Zaključak o odobrenju sredstava Darku Bezjak.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za 1.1. - 30.06.2016.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe - 1.1.-30.6.2016.pdf

Dopis - Povjerenstvo za ravnopravnost spolova- obavijest.pdf

Godišnji Plan davanja koncesija za 2017. godinu.pdf

Izvješće o korištenju sredstava proračunske pričuve.pdf

Odluka o komunalnoj naknadi.pdf

Odluka o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za Oćinu Novo Virje.pdf

Odluka o potvrđivanju obuhvata zahvata projekta Aglomeracije Đurđevac.pdf

Odluka o upisu djece u vrtić za 2016.-2017 godinu - prijedlog.pdf

Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda za izračun visine komunalne naknade.pdf

Odluka o zakupu i kupoprodaja poslovnog prostora.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika siječanj-lipanj 2016.pdf

Popis upisane djece 206.-2017. godina.pdf

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

20.sjednica:

Zaključak izvješće - DVD -a Medvedička.pdf

Zaključak Izvješće - DVD Crnec.pdf

Zaključak Izvješće - DVD Drenovica.pdf

Zaključak Izvješće - KUD Širine.pdf

Zaključak Izvješće - NK Graničar.pdf

Zaključak Izvješće - ŠRK Drava.pdf

Zaključak Izvješće - ŠŠK Konaki.pdf

Zaključak Izvješće - Udruga KONAK.pdf

Zaključak Izvješće - Udruga žena Drenovica.pdf

Zaključak Izvješće - Udruga žena Novo Virje - Crnec.pdf

Zaključak Izvješće - VZO Novo Virje.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - ožujak i travanj 2016.pdf

Odluka o imenovanju komisije za provedbu odluke o sufinanciranju 2016. godina.pdf

Odluka o pristupanju u članstvo Udruge Općina RH.pdf

Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika za 2016. godinu.pdf

Plan o izmjenama Plana zaštite od požara Općine Novo Virje.pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Novo Virje.pdf

19.sjednica:

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu.pdf

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Novo Virje.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.pdf

Zaključak o neodobrenju Zaključenja Sporazuma HGS.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta - siječanj 2016.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti na području postaje Granične policije Koprivnica - veljača 2016.pdf

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu op. načelnika za 1.7. - 31.12.2015.pdf

Zaključak o prihvaćanju Programa provođenja i Provedbenog plana obvezne deratizacije.pdf

Novo Virje Novo/images/download/2013_-2016_godina/19/Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa.pdf

18.sjednica:

Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključak o sanaciji odlagališta Crnec.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe.pdf

17.sjednica:

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja u 2015. godini.pdf

Izračun za subvencioniranje obrtnika i malih poduzetnika - 2015. g.pdf

Izvješće o provedbi Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika s područja Općine Novo Virje.pdf

Obrtnici tablica 2015.pdf

Odluka o financiranju političkih stranaka 2016. godine.pdf

Odluka o izvrsavanju Proracuna Opcine Novo Virje za 2016. godinu.pdf

Odluka o pokretanju postupka izrade II. izmjena i dopuna PPUO Novo Virje.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka u 2016. godini.pdf

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novo Virje.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novo Virje u 2015. godini.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novo Virje u 2016. godini.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih

     zgrada.pdf

Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.doc.pdf

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2016.

     godini.pdf

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini.pdf

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2016. godini.doc.pdf

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zastite i spasavanja na podrucju Opcine Novo Virje za 2016.pdf

Tablica refundacija osiguranja usjeva.pdf

Zakljucak o refundaciji troskova osiguranja ratarskih i povrtlarskih usjeva.pdf

Zaključak - sufinanciranje obrtnika.pdf

Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Autoklub ''Đurđevac''.pdf

Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Hrvatski domobran.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća stanje sigurnosti za studeni 2015.pdf

16.sjednica:

Godišnji Plan davanja koncesija.pdf

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega.pdf

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje.pdf

Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije.pdf

Zaključak o odobrenju sredstava - Ištvan Zvonimir.pdf

Zaključak o prihvačanju Crveni križ.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća stanje kriminaliteta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća stanje sigurnosti.pdf

15.sjednica:

Odluka o imenovanju komisije za provedbu odluke o sufinanciranju 2015. godina.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o plaći načelnika i drugim materijalnim pravima.pdf

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novo Virje.pdf

Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika za 2015. godinu.pdf

Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u DV Bregunica za pedagošku godinu 2015.-2016.pdf

Zaključak o neodobrenju financijskih sredstava - Uzorne hrvatske seoske žene.pdf

Zaključak o odobrenju sredstava Darku Bezjak - 15. sjendica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Fin. izvještaja i Izvješća o radu ŠRK Drava.pdf

Zaključak o prihvaćanju Financijskih izvještaja i Izvješća o radu KUD-a Širine.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća stanje sigurnosti.pdf

Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu op. načelnika za 1.1. - 30.06.2015.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstav proračunske zalihe - 1.1.-30.6.2015.pdf

Zaključak o usvajanju izvješća o obavljenoj fin. reviziji za 2014. godinu.pdf

14.sjednica:

Dnevni red - 14. sjednica Općinskog vijeća.pdf

Dvd Medvedička.pdf

Izmjena analize stanja sustava zaštite i spašavanja.pdf

Izmjene smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.pdf

Odluka o sufinanciranju prehrane učenika.pdf

Plan o izmjenama Plana zaštite od požara općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak DVD Crnec.pdf

Zaključak DVD Drenovica.pdf

Zaključak JVP.pdf

Zaključak stanje sigurnosti GP.pdf

Zaključak ŠŠK Konaki.pdf

Zaključak udruga kukurijek.pdf

Zaključak udruga umirovljenika ferdinandovac.pdf

Zaključak Udruga umirovljenika Gunja.pdf

Zaključak Udruga žena Crnec.pdf

Zaključak Udruga žena Drenovica.pdf

Zaključak Udruga žena Medvedička.pdf

Zaključak VZO Novo Virje.pdf

Zaključak Župa Sv. Josipa.pdf

13.sjednica:

Dnevni red 13. sjednica.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti.pdf

Odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika.pdf

Zaklučak Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak Izvješće o stanju kriminaliteta.pdf

Zaključak izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.pdf

Zaključak Izvršenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Zaključak izvršenje Programa javnih potreba u sportu.pdf

Zaključak izvršenje Programa javnih ptreba u kulturi.pdf

Zaključak izvršenje Programa o utrošku šumskog doprinosa.pdf

Zaključak o korištenju sredstava Proračunske zalihe.pdf

Zaključak o stanju sigurnosti na području Granične policije Koprivnice.pdf

Zaključak Plan gospodarenja otpadom.pdf

Zaključak Plan javnih potreba.pdf

Zaključak Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika.pdf

Zaključak udruga ratnih veterana Hrvatski domobran.pdf

Zaključak Slavica Pantelić.pdf

12.sjednica:

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini.pdf

Obrtnici 2014.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika.pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2015. godinu.pdf

Odluka o poništenju Javnog poziva za šodrenje puteva.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2015. godini.pdf

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Plan razvojnih programa 2015.pdf

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.pdf

Program javnih potreba u kulturi u 2015.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2015. godini.pdf

Program javnih potreba u sportu u 2015. godini.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje.pdf

Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Program o izmjeni programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje.doc.pdf

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2015.pdf

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.pdf

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2015. godini.doc .pdf

Skraceni zapisnik sa 12.sjednice Opcinskoga vijeca.pdf

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje za 2015..pdf

Tablica refundacija osiguranja usjeva.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika s području Općine NV.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta - listopad.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja UDRUGA.pdf

Zaključak o prihvaćanju plana rada i financijskog plana crvenog križa za 2015..pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - DVD Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - DVD Drenovica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - DVD Medvedička.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - KUD Širine.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - NK GRANIČAR.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - ŠRK DRAVA.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - ŠŠK KONAKI.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga Drava.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga Konak.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga žena Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga žena domaćica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga žena Drenovica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga žena Medvedička.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - VZO Novo Virje.pdf

Zaključak o refundaciji troškova osiguranja ratarskih i povrtlarskih usjeva.pdf


11.sjednica:

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju komisije za provedbu Odluke o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika.pdf

Odluka o izmjeni Odluke o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Odluka o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti čišćenja snijega.pdf

Odluka o pristupanju izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novo Virje za razdoblje 2014.-2020. godina.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta - srpanj, kolovoz i rujan.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - DVD Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - DVD Drenovica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - KUD Širine.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - ŠRK DRAVA.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - ŠŠK KONAKI.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga Konak.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga žena Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - Udruga žena Drenovica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i Financijskog plana Udruga za 2015. godinu - VZO Novo Virje.pdf


10.sjednica:

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja.pdf

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti.pdf

Odluka o imenovanju komisije za sufinanciranje obrtnika.pdf

Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje.pdf

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Polugodišnje izvješče o radu općinskog načelnika siječanj-lipanj 2014. godina.pdf

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna.pdf

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga načelnika.pdf


9.sjednica:

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2014. godinu.pdf

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića ''Bregunica''.pdf

Zaključak o korištenju prostorija - KUD Širine.pdf

Zaključak o korištenju prostorija - Udruga žena Drenovica.pdf

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava - Udruga Kukurijek.pdf

Zaključak o odobrenju financijskih sredstava - Udruga s mentalnom retardacijom.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključci o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskih izvještaja udruga za 2013. godinu.pdf


8.sjednica:

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini.pdf

Izviješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.pdf

Izviješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu.pdf

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Novo Virje za 2013.pdf

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi.pdf

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju.pdf

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.pdf

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskoga doprinosa.pdf

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JOU Općine Novo Virje.pdf

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora.pdf

Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Bleiburški vod.pdf

Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Hrvatski Caritas.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka.pdf

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine.pdf

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja na području Općine Novo Virje u 2014. godini.pdf

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novo Virje u 2014. godini.doc .pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika.pdf

Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna za 2013. godinu.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - kultura 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - održavanje komunalne infrastrukture 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - predškolski odgoj 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - socijalna skrb 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - sport 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća - šumski doprinos 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 2013. godina.pdf

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga načelnika srpanj - prosinac 2013. godina.pdf


7.sjednica:

Izviješće o provedbi Odluke o sufinanciranju obrtnika.pdf

Obrtnici - subvencije.pdf

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novo Virje za 2014. godinu.pdf

Odluka o stavljanju izvan snage Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godin.pdf

NOsiguranje usjeva - subvencije.pdf

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2014. godini.pdf

Plan o izmjeni plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini.pdf

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u 2014. godini.pdf

Program javnih potreba u kulturi u 2014. godini.pdf

NProgram javnih potreba u športu u 2014. godini.pdf

NProgram o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2013. godini.pdf

Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini.pdf

Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godini.pdf

Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.pdf

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.pdf

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Novo Virje za 2014..pdf

Zaključak - refundacija osiguranja usjeva.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića za 2014.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Financijski plan Dječjeg vrtića Bregunica za 2013.

Zaključak o prihvaćanju Izviješća - Obrtnici.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Konak.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - NK Graničar.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Drenovica.pdf


6.sjednica:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na asfaltiranju nerazvrstane ceste - Ločica.pdf

 


5.sjednica:

Izmjene i dopune Plana Zaštite od požara Općine Novo Virje.pdf

Izvješće Mandatne komisije.pdf

Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.pdf

Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Udruga hrvatskih dragovoljaca.pdf

Odluka o prijenosu i prodaji poslovnih udjela.pdf

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka.pdf

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza očenicima srednjih škola.pdf

Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Općinskog vijeća Onv.pdf

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novo Virje.pdf

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Bregunica

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Crveni križ.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Crnec.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Dvd Drenovica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - DVD Medvedička.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Kud Širine.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Šrk Drava.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - ŠŠK Konaki.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga Drava.pdf

Zaključak o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana - Udruga žena Medvedička.pdf

Zaključak o prihvaćanju ponude Bibliobus.pdf

Zaključak o prihvaćanju Programa rada i Financijskog plana - VZO.pdf


4.sjednica:

Odluka o imenovanju komisije za sufinanciranje obrtnika.pdf

Odluka o neodobrenju financijskih sredstava - Udruga hrvatskih dragovoljaca.pdf

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Novo Virje.pdf

Odluka o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo Virje.pdf

Polugodišnje izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.pdf

Program o izmjenama programa javnih potreba u sportu u 2013. godini.pdf

Program o izmjeni programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini.pdf

Program o izmjeni programa javnih potreba u predškolskom odgoju u 2013. godini.pdf

Program o izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.pdf

Rješenje o imenovanju ravnateljice-odgojiteljice.pdf

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na statut Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Bregunica.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf

Zaključak o usvajanju Izviješća o korištenju Proračunske zalihe Proračuna.pdf

Zaključak o usvajanju Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.pdf

Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izviješća o radu općinskoga načelnika.pdf


3.sjednica:

Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene za korištenje programa dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Odluka o visini iznosa participacije roditelja djece korisnika Dječjeg vrtića Bregunica.pdf

Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Bregunica.pdf


2.sjednica:

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dječjeg vrtića ''BREGUNICA'' Novo Virje.pdf

Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemanjivanja goveda.pdf

Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemanjivanja rasplodnih krmača.pdf

Program osiguranja usijeva za 2013.-2015. godinu.pdf

Rješenje o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja.pdf

Rješenje o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Novo Virje.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik.pdf

Rješenje o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.pdf

Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova.pdf

Zaključak o davanju ovlaštenje za potpisivanje virmana za sredstva.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju kriminaliteta.pdf

Zaključak o prihvaćanju Izviješća o stanju sigurnosti.pdf


1.sjednica:

Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskoga vijeća.pdf


Vrijeme NOVO VIRJE

Brojilo:


©Općina Novo Virje - sva prava pridržana - design by Đinks